รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดกำแพงเพชร

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

หากรูปแบบธุรกิจของคุณเป็นไปในรูปแบบ ดังต่อไปนี้  

เป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ เป็นธุรกิจให้บริการ ,​ เป็นธุรกิจที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ,​ ชอบการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ ,​ ชอบการทำงานที่นำเสนอทางเลือก และอธิบาย ผลดี ผลเสียในแต่ละทางเลือกได้และ ชอบทำงานกับหน่วยงานที่พัฒนาตลอดเวลา

เลือกไว้วางใจให้บริษัทรับทำบัญชี สำนักงานบัญชี ระดับมืออาชีพเป็นผู้ดูแลด้านการบัญชีและภาษีอากรของกิจการหรือบริษัทของคุณ

โดยบริษัทรับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดกำแพงเพชร มีดังนี้

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดือนฉายการบัญชีและภาษีอากร

คือสำนักงานบัญชีตัวแทน หรือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร ให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการ อื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของ กรมสรรพากร

ที่อยู่ : 129/23 ม. 6 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

2. บริษัท มนรวีย์การบัญชี จำกัด

สำนักงานบัญชีคุณภาพ หรือ สำนักงานบัญชีที่ ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพการ ทำงานจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ หรือปรับปรุงมาตรฐานการทำงานโดยละเอียดอย่างสม่ำเสมอ    เป็นไปตามหลักการที่กำหนด ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ที่อยู่ : 52/8 ม.6 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

3. สำนักงานธุรกิจการบัญชีและภาษีอากร

เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็น นิติบุคคลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย  อีกทั้งเป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การทำงานจากกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งสองหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องการเสียภาษี การจัดทำบัญชี และการนำส่งงบการเงิน ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ถึงความถูกต้อง น่าเชื่อถือในคุณภาพการทำงาน ทั้งในการจัดทำบัญชี และ ภาษีอากร

ที่อยู่ : 31-3 ถนนกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โทรศัพท์ : 0-5571-2120

Leave a Comment

Scroll to Top