รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดชัยนาท

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

หากรูปแบบธุรกิจของคุณเป็นไปในรูปแบบ ดังต่อไปนี้  

เป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ เป็นธุรกิจให้บริการ ,​ เป็นธุรกิจที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ,​ ชอบการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ ,​ ชอบการทำงานที่นำเสนอทางเลือก และอธิบาย ผลดี ผลเสียในแต่ละทางเลือกได้และ ชอบทำงานกับหน่วยงานที่พัฒนาตลอดเวลา

เลือกไว้วางใจให้บริษัทรับทำบัญชี สำนักงานบัญชี ระดับมืออาชีพเป็นผู้ดูแลด้านการบัญชีและภาษีอากรของกิจการหรือบริษัทของคุณ

โดยขอบข่ายของบริษัทรับทำบัญชี คือ

  1. รับทำบัญชีตามเอกสารด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
  2. จัดทำสมุดบัญชีและรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายบัญชีและสรรพากรกำหนด
  3. จัดทำแบบและคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน เช่น ภงด.1, 3, และ 53 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร พร้อมทั้งคำนวณเงินประกันสังคมและจัดทำแบบ เพื่อยื่นต่อประกันสังคมทุกเดือน
  4. ปิดบัญชีรายปี/รายเดือน พร้อม Updated งบการเงินรายเดือนให้ทุกเดือนเพื่อการวางแผนภาษีได้ทันท่วงที
  5. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่ ทะเบียนลูกหนี้, เจ้าหนี้, ทะเบียนทรัพย์สิน, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
  6. จัดทำงบการเงินประจำปี และรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติตรวจสอบก่อนลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน

โดยบริษัทรับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดชัยนาท มีดังนี้

  1. บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็น แอคเคาท์ติ้ง

สำนักงานบัญชี บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็น แอคเคาท์ติ้ง เป็นสำนักงาน บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชีในจังหวัดชัยนาท ซึ่งให้บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ความรู้และความชำนาญด้านระบบบัญชีและภาษีโดยตรง เพื่อให้บริการ และคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME)  ที่ต้องการให้การดูแลการ ทำบัญชีและภาษีอากรของกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรกำหนด  โดยทางทีมงาน เป็นหนึ่งการบัญชี ตระหนักดีว่าการดูแลระบบบัญชี และภาษีอากร รวมถึงระบบการบริหารงานต่างๆโดยบุคคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และ ความชำนาญ รวมถึงความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างถูกต้อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริการที่แน่นอน และเหมาะสมสำหรับขนาดของแต่ละกิจการ

ที่อยู่ : 198 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท

Leave a Comment

Scroll to Top