รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดน่าน

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การจัดทำบัญชีจะทำให้เราได้รายงานทางเงินที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อทาง ธุรกิจต่าง ๆ อันเป็นหลักฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน เช่น เมื่อเราต้องการเงินทุนเพิ่มก็สามารถนำรายงานทางการเงินนั้นไปเป็นข้อมูล ประกอบในการขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือ เจ้าหนี้เงินกู้ โดยธนาคาร หรือ เจ้าหนี้เงินกู้ จะใช้รายงานทางการเงินของกิจการ เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จากความน่าเชื่อถือ และ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอกู้ยืม รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ผู้ให้กู้จะได้รับ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะทำให้กิจการจะได้รับวงเงินกู้ที่ต้องการ และ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม โดยประโยชน์สำคัญของการทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง คือการทำให้กิจการทราบจำนวนต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และสามารถคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการของกิจการได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง จะช่วยในการตัดสินใจกำหนดราคาสินค้า หรือ บริการของธุรกิจ ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้กำหนดไว้ และสามารถนำไปวิเคราะห์ ปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก รวมถึงช่วยในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่ กิจการมีอยู่ นอกจากนี้การบันทึกบัญชีจะทำให้สามารถตรวจสอบหาหลักฐานในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง จึงช่วยลดปัญหาในการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนได้ นอกจากนี้บัญชียังเป็นเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อกิจการอีกด้วย

นอกจากนี้กิจการจะมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการ ซึ่งการมีระบบบัญชีที่ดี จะทำให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่ช่วยให้กิจการป้องกันการทุจริตที่อาจจะ เกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะ ต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงที่มาที่ไปซึ่งจะทำให้โอกาสที่จะเกิดการ ทุจริตสามารถทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีก็ยังสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิด ขึ้น หาจุดบกพร่อง จุดอ่อน และจุดรั่วไหลได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กิจการ ได้วางแผน เตรียมการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดน่าน มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ใจข้างการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 081-2885874

  • ชุลีรัตน์การบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 054-774780

  • นครน่านการบัญชี

ที่อยู่ : 48 หมู่ที่ 8, ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, 55000

เบอร์โทรศัพท์ : 054-793168

  • สำนักงาน อรพินการบัญชี

ที่อยู่ : 373, ผาสิงห์, เมือง, น่าน 

เบอร์โทรศัพท์ : 081-993-4927

  • สำนักงาน อิสราการบัญชี

ที่อยู่ : 1/5 ถนนหน่อคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เบอร์โทรศัพท์ 054-774025

Leave a Comment

Scroll to Top