รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดปัตตานี

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

งานทางด้านบัญชี มีจุดเด่นที่แตกต่างจากงานสาขาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานที่ใช้ความละเอียดอ่อน และ อดทน เป็นวิชาชีพเฉพาะ ที่จะต้องศึกษามาโดยตรง เป็นงานที่ต้องประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทำให้เรานำความรู้วิชาการมาประยุกต์กับการทำงาน ต้องติดตามข่าวสาร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวล ทั้งด้าน เศรษฐกิจ มาตราฐานบัญชี และกฎหมายภาษี ต้องมีการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า”

“ชอบความมีหลักเกณฑ์ ความชัดเจน และความถูกต้อง ชอบการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการและเหตุผล ชอบความท้าทายในการปิดงบการเงินได้ลงตัวโดยถูกต้อง คิดวิธีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูลและความถูกต้องของตัวเลข ชอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวเลขในงบการเงินที่สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจ”

“เป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาความรู้และต้องกระตือรืนร้นตลอดเวลา และความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในการวางแผนทางการเงินของตัวเอง”

“เป็นสายงานที่สามารถรู้สถานะและผลประกอบการแท้จริงของบริษัท ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร”

“มีความมั่นคง สามารถวางแผนงานได้ มีโอกาสและความก้าวหน้า มีความท้าทายในการที่จะทำให้สำเร็จตามแผนงาน”

ดังนั้นลักษณะข้อดีของนักบัญชีที่ได้เปรียบสาขาอาชีพอื่น คือ

 • มีระเบียบวินัยในตัวเอง รู้จักวางแผนการใช้เงินได้เป็นอย่างดี
 • ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง
 • สร้างนิสัยที่มีความละเอียดรอบคอบ หางานทำง่าย เนื่องจากทุกองค์กรต้องทำบัญชี
 • ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานของบริษัท ในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน รู้กฎหมาย และวิธี ต่างๆ ในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง รู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของสายอาชีพบัญชี ที่มีต่อบริษัท
 • รู้จักการมีเหตุผล รู้จักการคิดใช้ความคิดมากขึ้น รู้ถึงการวิเคราะห์ รู้ถึงวิธีการค้นหา

โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดปัตตานี มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

 • บริษัท เกษมสุขการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 073-313968

 • บริษัท เปี่ยมวัฒน์ จำกัด

เบอร์โทร 089-8708396

 • บริษัท ภัทรจิตรการบัญชี จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 084- 2155933

 • บริษัท อินเตอร์กรุ๊ป เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 073-334338

 • บริษัท เอ็นที ดีดีโฮม จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 081-5401069

 • สำนักงาน สมานการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9637977

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด นินะอีมปัตตานี

เบอร์โทรศัพท์ : 086 – 6950071

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล็อค ปริ้น

เบอร์โทรศัพท์ : 081-3282408

Leave a Comment

Scroll to Top