รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดสงขลา

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) การบัญชีการเงิน  (Financial Accounting)   หมายถึง    การจดบันทึก การรวบรวมข้อมูลทางการเงินของกิจการซึ่งเป็นตัวเลขและได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต โดยยึดหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินหรืองบการเงินเสนอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกิจการ   โดยมีรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน กิจการทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี    เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน    และฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารและบุคคลภายนอกนำข้อมูลที่ได้จากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการดำเนินงานต่อไป ความสำคัญหรือประโยชน์ของการบัญชีการเงิน ได้แก่

 1. เพื่อจดบันทึกรายการค้า จัดประเภทหรือหมวดหมู่ และรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เกิดขึ้น
 2. เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ที่จัดทำงบการเงินเพื่อแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนเป็นจำนวนเท่าใด
 3. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการในเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งรวบรวมจากรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในงวดนั้นๆ เพื่อคำนวณหากำไรหรือขาดทุนสุทธิของกิจการ
 4. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ต่างๆ ของกิจการ  ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 5. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของกิจการ   โดยมีการจดบันทึกรายการสินทรัพย์ แต่ละประเภทของกิจการ
 6. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกิจการในปีปัจจุบันกับอดีตได้ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคตได้
 7. เพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนควบคุม และตัดสินใจแก้ปัญหาทางการเงิน

โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดสงขลา มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

 • KS Accounting

เบอร์โทรศัพท์ : 081-6797580

 • กรรณิการ์การบัญชี

เบอร์โทร 074 237655

 • คณะบุคคล สำนักงานดนัยการบัญชี

เบอร์โทร 02 333229

 • คณะบุคคล สำนักงานระวิการบัญชี

เบอร์โทร 074 342 042

 • คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัศน์สุวรรณ การบัญชี

เบอร์โทร 074 233 292

 • บริษัท เคพีพีซี แอ๊คเค้าท์ติ้ง จำกัด

เบอร์โทร 091 8466 581

 • บริษัท โคออพเพอเรท แอคเค้าติ้ง จำกัด

เบอร์โทร 074-801638

 • ซีอีเซเว่นพลัส จำกัด

เบอร์โทร 074-592347

 • บริษัท ทักษิณการบัญชี จำกัด

เบอร์โทร 074-365625

 • บริษัท บอย การบัญชี จำกัด

เบอร์โทร 083-651773

 • บริษัท ปาณิตา การบัญชี จำกัด

เบอร์โทร 074-201348

 • บริษัท มาลินีการบัญชีและกฏหมาย จำกัด

เบอร์โทร 074-298747

 • บริษัท ยุพินการบัญชีและทนายความ จำกัด

เบอร์โทร 074-334271

 • บริษัท โยธยาการบัญชี จำกัด

เบอร์โทร 074-366308

 • บริษัท วีเอ็น แอคเค้าติ้ง หาดใหญ่ จำกัด

เบอร์โทร 082-2992537

 • บริษัท สงขลาการบัญชีกิจ จำกัด

เบอร์โทร 074-316317

 • บริษัท สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ อินเตอร์ สแตนดาร์ด จำกัด

เบอร์โทร 074-352467

 • บริษัท สำนักงานบัญชีเอเอสเฮาส์ จำกัด

เบอร์โทร 089-6534455

 • บริษัท เอ แอล เอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด

เบอร์โทร 074-44 8891

 • บริษัท แอคเคาท์ เอ พลัส จำกัด

เบอร์โทร 074-29977

 • วรรณพรการบัญชีและภาษีอากร

เบอร์โทร 081-8970491

 • ส่งแสงการบัญชี

เบอร์โทร 074-247466

Leave a Comment

Scroll to Top