รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดสตูล

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

งบการเงินหรือรายงานบัญชีการเงิน   (Financial Statement)  เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด  และนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้ใช้งบการเงินได้ต่อไป   สำหรับ  การบัญชีบริหาร  (Managerial Accounting) หรือการบัญชีเพื่อการจัดการ นั้น สภา วิชาชีพบัญชีได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า    การบัญชีบริหาร  หมายถึง  การบัญชีสาขาหนึ่งที่มีรูปแบบเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม  การวางแผน  และการตัดสินใจในการดำเนินงาน จากคำจำกัดความดังกล่าว  จะเห็นว่า การบัญชีบริหาร ก็คือ การนำเอาข้อมูลจากการบัญชีการเงินมาปรับปรุงหรือแปรสภาพให้เกิดเป็นข้อมูลใหม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการควบคุม การวางแผน และการตัดสินใจในการดำเนินงานของกิจการ ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานได้ ดังนี้

 1. การวางแผนและตัดสินใจทางการเงินด้านต่างๆ เช่น ด้านต้นทุน กำไร และปริมาณการผลิตหรือการขายของกิจการ การตัดสินใจลงทุนในระยะสั้นและระยะยาวของกิจการ
 2. การควบคุมด้านการเงิน เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ โดยนำข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้วางไว้ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขผลต่างที่เกิดขึ้น
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถกระทำได้โดยการวัดผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานโดยใช้วิธีการบัญชีตามความรับผิดชอบ (Responsibility Accounting)ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
 4. การจัดทำงบประมาณของกิจการ ต้องอาศัยข้อมูลทางด้านบัญชีที่แสดงถึงผลงานในอดีต มาเพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ทางการเงินในอนาคต เช่น ประมาณการยอดขาย ประมาณการปริมาณผลิต ประมาณการกำไรขาดทุน

อาจกล่าวได้ว่า การบัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลหรือรายงานทางการเงินของกิจการนั้น เป็นเรื่องของการบัญชีการเงิน ส่วนการบัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลต่อฝ่ายบริหารของกิจการจัดได้ว่าเป็นการบัญชีเพื่อการบริหารหรือการจัดการ 

โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดสตูด มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

 • TNT Accounting

เบอร์โทรศัพท์ : 02-7564940

 • ก.นทวรรณการบัญชี

เบอร์โทร 081-8682786

 • กฤกร การบัญชี

เบอร์โทร 089 2215493

 • กุสุมาการบัญชีเซอร์วิส

เบอร์โทร 02-3840971

 • คณะบุคคล สำนังกานเคพีการบัญชี

เบอร์โทร 02-7278375

 • คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอ็ม.เอส แอ็คเคาน์ท กรุ๊ป

เบอร์โทร 01-7101454

 • คณะบุคคลคัดสรรการบัญชี

เบอร์โทร 089-6922525

 • คณะบุคคลทรงพลการบัญชี

เบอร์โทร 02-701-3741

 • คณะบุคคลสุธิดาการบัญชี

เบอร์โทร 02-3856720

 • คอมมอน แอคเคาน์อินเตอร์เนชั่นแนล

เบอร์โทร 02-1827051

 • เจ ที เอ็น การบัญชี

เบอร์โทร 02-3852548

 • ทีดับบลิวทีการบัญชี

เบอร์โทร 02-7557182

 • บริษัท 2459 จำกัด

เบอร์โทร 02-7497627

 • บริษัท 9 คอนซัลแทนท์ จำกัด

เบอร์โทร 02-7017091

 • บริษัท กุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

เบอร์โทร 086-5226693

 • บริษัท เก่งท่องเที่ยว จำกัด

เบอร์โทร 02-3134298

 • บริษัท ครบกลาง การบัญชี จำกัด

เบอร์โทร 0922 750103

 • บริษัท คอมมอน แอคเคาน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เบอร์โทร 02-1827051

 • บริษัท เค เค ออดิท จำกัด

เบอร์โทร 081-9030369

 • บริษัท เค เอ ที เอ็น การบัญชีและธุรกิจ จำกัด

เบอร์โทร 087-7797727

Leave a Comment

Scroll to Top