รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดสระแก้ว

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การบัญชี คือ “การเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ”

          คำว่า  การบัญชี หรือ ภาษาอังกฤษ ที่เรียกกันว่า Accounting สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การ บัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวมรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ” 

Managerial Accounting คือ อะไร และแตกต่างจาก Financial Accounting อย่างไร

Managerial Accounting  การบัญชีบริหาร คือ การใช้วิธีการทางบัญชี รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานทางการเงินใช้ในการบริหาร เพื่อจัดทำงบประมาณ กำหนดด้นทุน เพื่อตัดสินใจระยะสั้นและวิเคราะห์โครงการลงทุนระยะยาว

          ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ต้องใช้ร่วมกัน ข้อมูลบัญชีการเงินต้องนำมาใช้ในบัญชีบริหารโดยตรงและต้องปรับปรุง เช่น ค่าเสื่อมฯ การรับจ่ายกระแสเงินสด บัญชีการเงินต้องใช้ข้อมูลจากบัญชีบริหาร เช่น ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ซึ่งได้มาจากบัญชีต้นทุนเป็นมาตรฐานตัดสินใจ

          ข้อแตกต่างบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร 

Financial Accounting บัญชีการเงิน  ใช้ระบบบัญชีคู่ แยกประเภทข้อมูล ทำรายงานการเงิน คำนึงถึงการใช้ของบุคคลภายนอก ไม่ค่อยยืดหยุ่น เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว มุ่งเน้น ไปที่การสรุปผลการดำเนินงานในอดีต

Managerial Accounting  บัญชีบริหาร  ไม่มีการรวบรวมที่แน่นอน ข้อมูลเกือบทั้งหมดได้จากรายงานของบัญชีการเงิน ข้อมูลประกอบด้วย อดีต  ปัจจุบัน  อนาคต หน่วยของข้อมูล เป็นหน่วยเงินตรา และเป็นจำนวนหน่วย มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเพื่อการวางแผน ที่มีผลกระทบต่อกิจการในอนาคต 

โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดสระแก้ว มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

  • บริษัท ณ.พูลสวิสด์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 081-8650086

  • สำนักงานกฏหมายและการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 037-251634

  • สำนักงานบัญชี ปางสีดา

เบอร์โทรศัพท์ : 037-421127

  • หลักเมืองการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 092-6652992

Leave a Comment

Scroll to Top