รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดนครราชสีมา

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดนครราชสีมา

ปกติการประกอบธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทั้งในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด จำเป็นจะต้องทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายให้ถูกต้อง โดยประโยชน์ของการทำบัญชี ประกอบไปด้วย

1.ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการตามรอบระยะเวลาหนึ่งว่ามีรายรับรายจ่าย มีกำไร-ขาดทุนมากน้อยแค่ไหน มีรายได้หลักรายได้รองเท่าไหร่ เพราะในกระบวนการทางด้านบัญชีนั้นจะต้องมีการวัดและการสรุปผลการดำเนินธุรกิจ
2.ทำให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของกิจการทั้งในส่วนของทุนและหนี้สินที่เกิดขึ้น เป็นการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการที่จะตัดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นออก
3. เป็นกลไกการตรวจสอบควบคุมภายในอย่างหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมไปถึงการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย
4. เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเงินการตลาดและการตัดสินใจขยายการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ยังใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งขององค์กร ในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้กิจการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
 5.เป็นเอกสารอย่างหนึ่งในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพราะผู้ให้กู้จะต้องทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่าสามารถที่จะชำระหนี้ได้หรือไม่อย่างไร อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลสำหรับบุคคลภายนอกที่จะนำไปศึกษาวิจัย รวมไปถึงบรรดานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ที่สนใจในการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท

ดังนั้นการได้ผู้ช่วยมืออาชีพจากบริษัทที่รับจัดการด้านบัญชีโดยตรง จะช่วยให้การทำบัญชีในกิจการของท่านดำเนินไปอย่างเป็นระบบเรียบร้อยและถูกต้อง ซึ่งบริษัทรับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดนครราชสีมา มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. สำนักงาน พัชรนันท์ การบัญชี

ให้บริการในด้านรับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,วางระบบบัญชี,ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี,ยื่นแบบภาษีต่างๆ,จัดทำรายงานภาษี,วางแผนภาษีอากร,จัดทำเงินเดือน(Payroll),ประกันสังคมและรับทำ Visa & Work permit บริษัทฯคำนึงถึงคุณภาพผลงานและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของบริษัทฯ สามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง โดยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจและวางแผนกำไร 

ที่อยู่ : 883/3 ถนนช้างเผือก ตำบล ในเมือง,อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา

เบอร์โทร : 086 878 7811

2. บริษัท ขจรศรี (การบัญชี) จำกัด

ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษีแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆสำหรับการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร

ที่อยู่ : 397/1 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง. อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000. โทร. 044 243 851


Leave a Comment

Scroll to Top