รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทพังงา DBD?

ตาม พ.ร.บ. การบัญชีปี 2543 ได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต้องทำบัญชีและจัดทำงบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนส่งให้กับ DBD (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ภายใน 5 เดือน เริ่มนับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี
2. ในประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร ได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต้องยื่นเรื่องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กรมสรรพากรภายใน 150 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี

ด้วยกฎหมาย 2 ข้อที่กล่าวมา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจึงต้องทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกตาม พ.ร.บ. การบัญชี แล้วทำการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

เหตุผลที่ควรจ้างสำนักงานบัญชี

• จ้างบริษัทรับทำบัญชีจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
• สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจในอนาคตได้
• ผู้บริหารไม่ต้องเสียเวลามาดูแลและจ้างพนักงานมาทำบัญชี จะได้มีเวลาคิดและบริหารงานเพื่อเพิ่มรายได้และช่วยประหยัดงบประมาณในการจ้างพนักงานอีกด้วย (จ้างสำนักงานบัญชีถูกกว่าจ้างพนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์)
• สำนักงานบัญชีให้บริการรับทำบัญชีด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นกับบัญชีและถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี และยื่นภาษี

ด้านการรับทำบัญชี

• กรีนโปร เคเอสพี มีทีมงานค่อยให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย และเอกสารอื่นๆ ให้ถูกตามหลักของกรมสรรพากร
• มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่สามารถนำมาบันทึกบัญชีได้
• จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป บัญชีซื้อ บัญชีขาย บัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีขาย และทำการบันทึกรายการค้าขายประจำเดือน
• รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี ควบคุมการทำงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ที่มีประสบการณ์สูง และใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานกรมสรรพากร
• จัดทำงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง งบที่กระทบกับยอดเงินฝากธนาคาร เป็นต้น
• จัดทำเอกสารทะเบียนสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร รถยนต์ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น
• จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ และรายละเอียดสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
• ปิดงบรายเดือนให้กับเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของห้างหุ้นส่วน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารธุรกิจ