รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทพัทลุง DBD?

ขอบเขตของงานบัญชี ที่บริษัทรับจ้างทำบัญชี สามารถรับผิดชอบได้โดยทั่วไป มีดังนี้

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

• จัดทำเอกสารและยื่นภาษีเงินได้ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
• จัดทำเอกสารและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
• จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
• จัดทำเอกสารและยื่นเงินสมทบประกันสังคม

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

• จัดทำเอกสารและยื่นแบบสำหรับบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91, 94)
• จัดทำเอกสารและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและสิ้นปี (ภงด.51, ภงด.50)
• จัดทำเอกสารและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1ก (ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี)
• ปิดงบการเงินประจำปี
• ตรวจสอบบัญชีและเซ็นรับรองงบการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต (CPA)
• ยื่นงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์ (E-filing) พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), ส.บช.3

รับวางระบบบัญชี

ทำไมธุรกิจต่างๆ ถึงต้องวางระบบบัญชี

อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ช่วยลดต้นทุนการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น และช่วยลดต้นทุนเอกสาร คือ การวางระบบบัญชี ซึ่งการวางระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพจะต้องมาจากบริษัทบัญชี หรือ นักบัญชีที่มีประสบการณ์สูง ช่วยให้ไม่เกิดความผิดพลาดในการคิดต้นทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบริษัทเล็กๆ หลายบริษัทไม่ให้ความสำคัญในส่วนนี้ เพราะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการจ้างวางระบบบัญชี แต่จริงๆ แล้วช่วยให้ประหยัดต้นทุนในระยะยาว

ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความยืดหยุ่น ทำงานผ่านออนไลน์ได้ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจนั้นๆ และมีระบบควบคุมภายในที่ดีเยี่ยม ป้องกันข้อมูลของธุรกิจรั่วไหลหลุดไปสู่ภายนอกองค์กร

เราคือบริษัทที่รับวางระบบบัญชีที่มีประสบการณ์สูง มีการควบคุมงานโดย CPA พร้อมวางระบบบัญชีให้ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก และช่วยป้องการทุจริตขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างยั่งยืน ประสบการณ์ในการวางระบบบัญชีที่ผ่านมา มีลูกค้าหลากหลายประเภทอุคสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร เป็นต้น และเราได้มีการปรับปรุงการวางระบบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยและความยืดหยุ่นของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม เราจึงสามารถวางระบบบัญชีได้ทุกธุรกิจ

ขอบเขตการให้บริการวางระบบบัญชี

• วิเคราะห์และวางแผนโครงสร้างการวางระบบบัญชี
• จัดทำ Workflow ลำดับและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ออกแบบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบบัญชีให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
• กำหนดหน้าที่รับผิดชอบกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี
• สอนวิธีการบันทึกข้อมูล การนำข้อมูลบัญชีมาใช้
• บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทุกโปรแกรม
• บริการวางระบบงานซื้อ งานขาย งานผลิต ภายในองค์กร
• การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
• หลังจากวางระบบบัญชีไปเรียบร้อย ทางเราจะมีการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างใช้งาน