รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทสมุทรปราการ DBD?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ลักษณะแตกต่างของการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร

  1. ผู้ใช้งบการเงิน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1.1 บุคคลภายนอกกิจการ ใช้ข้อมูลจากงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ – ผู้ถือหุ้น ต้องการทราบว่ากิจการมีกำไรหรือไม่มีกำไรคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ จะได้รับเงินปันผล หรือไม่ – เจ้าหนี้ ต้องการทราบว่าควรให้กิจการนี้กู้ยืมเงินหรือปล่อยสินเชื่อให้ได้หรือไม่ จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนหรือไม่ – พนักงาน ต้องการทราบว่ากิจการที่ตนทำงานอยู่มีความมั่นคงทางการเงินดีเพียงใด มีโอกาสจะได้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่ จะได้รับโบนัสหรือไม่ – หน่วยงานของรัฐบาล ต้องการทราบว่ากิจการควรได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ กิจการจะต้องเสียภาษีจำนวนเท่าใด รัฐต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการเพื่อการจัดสรรทรัพยากร การกำกับดูแลและกำหนดนโยบายทางการเงินและการคลัง 

 1.2 บุคคลภายในกิจการ คือกลุ่มผู้บริหารระดับต่างๆ คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับล่างใช้ข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อการวางแผน การควบคุมการตัดสินใจ และการประเมินผล โดยผู้บริหารระดับสูงจะใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ ส่วนผู้บริหารระดับกลางและระดับล่างจะใช้ข้อมูลช่วยในการดำเนินงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

การบัญชีการเงินต้องจัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้เป็นแนวทางสำหรับนักบัญชีถือปฏิบัติโดยให้งบการเงินจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินทุกประเภทในการนำไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

  • แหล่งข้อมูล การบัญชีเพื่อการจัดการ ประมูลข้อมูลมาจากหลายแหล่ง ใช้ความรู้หลายสาขา นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานจากระบบบัญชี เช่น สถิติ ในการประมาณการยอดขายเมื่อมีการจัดทำงบประมาณ ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เมื่อมีการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน โดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปัจจัยที่กำลังพิจารณา สมมติให้สิ่งอื่นๆ คงที่ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุน

การบัญชีการเงิน ประมวลข้อมูลมาจากระบบบัญชี ซึ่งจัดทำตามระบบบัญชีคู่ ภายใต้ข้อสมมติเกณฑ์คงค้างและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้เมื่อเกิดขึ้นมิใช่เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด งบการเงินยังจัดทำขึ้นตามข้อสมมติที่ว่ากิจการจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและดำรงอยู่ต่อไปในอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในอดีตของกิจการ อาจถือเป็นเกณฑ์ในการคาดคะเนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในอนาคต

  • หน่วยวัดค่า การบัญชีเพื่อการจัดการ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นหน่วยเงินตราและหน่วยปริมาณ เช่น จำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรง จำนวนชั่วโมงเครื่องจักร จำนวนหน่วยของเสีย

การบัญชีการเงิน เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหน่วยเงินตรา

  • ลักษณะของรายงาน การบัญชีเพื่อการจัดการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานย่อย เช่น รายงานของแต่ละสายการผลิตภัณฑ์ รายงานของแต่ละแผนก รายงานของแต่ละเขตข่าย ความถี่ในการจัดทำมีตั้งแต่รายงานแต่ละชั่วโมงจนถึงรายงานประจำปี ข้อมูลที่รายงานมีทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
  • หลักฐานหรือเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบัญชีการเงินจะบันทึกรายการต่างๆ

เมื่อรายการเหล่านั้นมีหลักฐานประกอบการจดบันทึกทางการบัญชีที่น่าเชื่อถือ ส่วนการบัญชีบริหารอาจจะบันทึกรายการที่เกิดขึ้น  แต่ขาดหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีก็ได้    และบันทึกเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเชื่อมั่น การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร จึงมีลักษณะการบัญชีการเงินเบื้องต้นที่คล้ายคลึง กันแต่แตกต่างที่วัตถุประสงค์ของการนำเสนอข้อมูลโดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดสมุทรปราการ มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้