รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทลพบุรี DBD?

หากท่านประสบปัญหาในการจัดทำบัญชีและงบการเงินของกิจการของท่าน ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบัญชีเป็นผู้แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับกิจการของท่าน   ด้วยการบริการด้านจัดทำบัญชีอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งบริการอื่นๆแบบครบวงจรทั้ง

  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี รับทำบัญชี วางระบบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด
  • คำนวณและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายประจำเดือน)
  • จัดทำและปิดงบการเงิน (งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) รวมทั้งจัดทำรายงานบัญชีตามรอบที่กำหนด
  • จัดหาผู้สอบบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินประจำปี
  • ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
  • ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) และแบบภาษีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  • เป็นตัวแทนในการเข้าพบและชี้แจงข้อมูลกับกรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อาจมีค่าบริการเพิ่มตามความเหมาะสม)

ดังนั้นหากธุรกิจของท่าน เป็นในรูปแบบธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็นธุรกิจให้บริการ และเป็นธุรกิจที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องการให้การจัดทำบัญชีของกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ อีกทั้งตัวเจ้าของกิจการ ชอบการทำงานที่นำเสนอทางเลือก และอธิบาย ผลดี ผลเสียในแต่ละทางเลือกได้ ต้องเลือกใช้บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำบัญชีและเป็นที่ปรึกษาในธุรกิจของท่าน โดยบริษัทบัญชีที่น่าสนใจในจังหวัดลพบุรี มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้