รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทสงขลา DBD?

การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) การบัญชีการเงิน  (Financial Accounting)   หมายถึง    การจดบันทึก การรวบรวมข้อมูลทางการเงินของกิจการซึ่งเป็นตัวเลขและได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต โดยยึดหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินหรืองบการเงินเสนอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกิจการ   โดยมีรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน กิจการทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี    เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน    และฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารและบุคคลภายนอกนำข้อมูลที่ได้จากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการดำเนินงานต่อไป ความสำคัญหรือประโยชน์ของการบัญชีการเงิน ได้แก่

  1. เพื่อจดบันทึกรายการค้า จัดประเภทหรือหมวดหมู่ และรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เกิดขึ้น
  2. เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ที่จัดทำงบการเงินเพื่อแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนเป็นจำนวนเท่าใด
  3. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการในเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งรวบรวมจากรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในงวดนั้นๆ เพื่อคำนวณหากำไรหรือขาดทุนสุทธิของกิจการ
  4. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ต่างๆ ของกิจการ  ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  5. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของกิจการ   โดยมีการจดบันทึกรายการสินทรัพย์ แต่ละประเภทของกิจการ
  6. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกิจการในปีปัจจุบันกับอดีตได้ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคตได้
  7. เพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนควบคุม และตัดสินใจแก้ปัญหาทางการเงิน