รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทนครปฐม DBD?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

บริษัทและกิจการใดๆแม้ว่าจะมีนักบัญชีเป็นผู้ดำเนินการทางด้านภาษีและการบัญชีของกิจการอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทควรพิจารณาให้บริษัทรับทำบัญชีและภาษีอากรที่มีประสบการณ์เป็นผู้ให้คำปรึกษาและดูแลงานในส่วนนี้เช่นกัน เนื่องจากใช้บริการของที่ปรึกษาภาษี (tax consultant) จะได้ประโยชน์ ดังนี้

  • ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติผิดพลาดทางภาษี
  • ลดโอกาสในการถูกออกหนังสือเชิญพบ หรือ หมายเรียก ซึ่งหากถูกประเมินภาษีเพิ่ม+เบี้ยปรับเพิ่ม+เงินเพิ่มจำนวนมาก ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ
  • บริษัทซึ่งได้ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ ย่อมสามารถประหยัดเงินภาษีได้อย่างเป็นสาระสำคัญ
  • การเสียภาษีโดยมีการวางแผนภาษีที่ดี ย่อมสามารถประหยัดภาษีกว่า การยื่นแบบโดยไม่มีความรู้หรือยื่นผิดพลาด
  • ที่ปรึกษาภาษี จะเป็นหลังพิงที่อุ่นใจ ทำให้บริษัทสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องพะวงหลัง
  • ปัญหาภาษีอากร เกิดได้ในทุกแผนก: ฝ่ายบัญชี การเงิน การตลาด (ลดแลกแจกแถม) บุคคล (สวัสดิการต่างๆ) ฝ่ายผลิต (ส่วนสูญเสียฯ การคำนวนต้นทุน) ฝ่ายจัดซื้อ (ซื้อ/เช่าซื้อ/ลิสซิ่ง) ฯลฯ และทุกระดับการบริหาร เช่น CEO (การขยายธุรกิจ การ take over ฯลฯ) ฝ่ายกฎหมาย (การร่างนิติกรรมสัญญา) เป็นต้น

นอกจากนี้ ในโลกธุรกิจทุกวันนี้มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลที่ใคร ๆ ก็สามารถประกอบธุรกิจได้ง่าย ๆ จึงเกิดเป็น Start up หรือ SMEs ต่าง ๆ ที่มีมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้ประกอบการทุกท่านไม่ว่าจะทำธุรกิจในรูปแบบไหนก็ตาม จะมัวมาเสียเวลากับการบริหารบริษัท ห้าง ร้านของตนอยู่อย่างเดียวคงไม่สามารถตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกอย่างแน่นอน รวมไปถึงการทำบัญชีเช่นกัน ดังนั้น ธุรกิจจึงควรจ้างบริษัททำบัญชีที่มีคุณภาพด้วยเหตุผลดังนี้
:: การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
:: ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
:: ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี