รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทบึงกาฬ DBD?

เจ้าของกิจการที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวส่วนใหญ่มักจะวุ่นวายทำงาน ในสมองคิดแต่ทำอย่างไรถึงจะขายได้ ทำอย่างไรจึงจะรักษาคุณภาพไว้อย่างสม่ำเสมอ  ทำอย่างไรจะทำให้ตลาดรู้จักและทดลองใช้สินค้าหรือบริการ ทำอย่างไรจะได้เงินทุนหมุนเวียน วิ่งวุ่นติดต่อจนไม่มีเวลาว่าง ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มธุรกิจ ให้ระวังเรื่องการทำบัญชี เพราะว่ากิจการที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ส่งงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์ทุกปี ถ้างบเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กิจการต้องนำส่งงบการเงินภายใน 150 วันของปีถัดไป  แถมงบการเงินนั้นต้องได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นอกจากนั้น กิจการยังต้องเสียภาษีให้กรมสรรพากรสองครั้งต่อปี  ครั้งแรกต้องนำส่งภายในเดือนสิงหาคม (สำหรับรายได้ที่เกิดระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และครั้งที่สองจะต้องส่งภายในเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเป็นเดือนที่ครบ 150 วัน  ยกเว้นกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นปีแรก ที่ไม่จำเป็นต้องนำส่งภาษีครึ่งปีในเดือนสิงหาคม

ความจริงแล้วบัญชีมีความสำคัญต่อผู้ประกอบกิจการ ไม่น้อยไปกว่าการผลิตและการตลาด  ข้อมูลบัญชีสามารถทำให้เจ้าของกิจการทราบความเป็นไปทั้งหมดเกี่ยวกับสถานะการเงินของกิจการ ว่าเงินสดได้มาเท่าไหร่จ่ายออกไปเท่าไหร่ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คงค้างอยู่เท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลทางบัญชีที่ดีจะทำให้เจ้าของกิจการสามารถมองออก ข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวจะต้องมีความสมบูรณ์และง่ายแก่การเข้าใจ   การที่ผู้ประกอบกิจการมีความเข้าใจเรื่องบัญชีจะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  เช่นพนักงานที่จ้างมาทำบัญชีทำงานไม่เป็น ก็อาจถูกสรรพากรปรับ สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการบางคนส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชี ซึ่งออกงบการเงินเอาใจผู้ประกอบกิจการด้วยการออกงบการเงินให้เป็นผลขาดทุนทำให้ไม่ต้องไปเสียภาษี อันนี้ก็ทำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง   ซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเจ้าของกิจการก็ไม่สามารถปัดความรับผิดชอบไปให้พนักงานบัญชี หรือสำนักงานบัญชีที่จ้างทำบัญชีได้  นอกจากไม่รู้ความเป็นไปแท้จริงที่เกิดกับธุรกิจแล้ว ยังต้องได้รับโทษทั้งทางแพ่งและอาญากับทางราชการ  อย่ากระนั้นเลย บัญชีง่ายนิดเดียวแค่การทำข้อมูลแบบง่ายๆ ก็สามารถควบคุมกำไรขาดทุนของกิจการได้แล้ว  หรือถ้าหากเจ้าของกิจการท่านใดต้องการให้มืออาชีพด้านบัญชีเข้ามาบริหารดูแลในส่วนนี้ ก็สามารถจ้างนักบัญชีหรือบริษัทรับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์และมีตัวเลือกมากมายในปัจจุบัน