รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทปัตตานี DBD?

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

งานทางด้านบัญชี มีจุดเด่นที่แตกต่างจากงานสาขาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานที่ใช้ความละเอียดอ่อน และ อดทน เป็นวิชาชีพเฉพาะ ที่จะต้องศึกษามาโดยตรง เป็นงานที่ต้องประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทำให้เรานำความรู้วิชาการมาประยุกต์กับการทำงาน ต้องติดตามข่าวสาร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวล ทั้งด้าน เศรษฐกิจ มาตราฐานบัญชี และกฎหมายภาษี ต้องมีการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า”

“ชอบความมีหลักเกณฑ์ ความชัดเจน และความถูกต้อง ชอบการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการและเหตุผล ชอบความท้าทายในการปิดงบการเงินได้ลงตัวโดยถูกต้อง คิดวิธีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูลและความถูกต้องของตัวเลข ชอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวเลขในงบการเงินที่สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจ”

“เป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาความรู้และต้องกระตือรืนร้นตลอดเวลา และความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในการวางแผนทางการเงินของตัวเอง”

“เป็นสายงานที่สามารถรู้สถานะและผลประกอบการแท้จริงของบริษัท ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร”

“มีความมั่นคง สามารถวางแผนงานได้ มีโอกาสและความก้าวหน้า มีความท้าทายในการที่จะทำให้สำเร็จตามแผนงาน”

ดังนั้นลักษณะข้อดีของนักบัญชีที่ได้เปรียบสาขาอาชีพอื่น คือ

  • มีระเบียบวินัยในตัวเอง รู้จักวางแผนการใช้เงินได้เป็นอย่างดี
  • ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง
  • สร้างนิสัยที่มีความละเอียดรอบคอบ หางานทำง่าย เนื่องจากทุกองค์กรต้องทำบัญชี
  • ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานของบริษัท ในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน รู้กฎหมาย และวิธี ต่างๆ ในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง รู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของสายอาชีพบัญชี ที่มีต่อบริษัท
  • รู้จักการมีเหตุผล รู้จักการคิดใช้ความคิดมากขึ้น รู้ถึงการวิเคราะห์ รู้ถึงวิธีการค้นหา