รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทราชบุรี DBD?

หากพูดถึงเรื่องบัญชีทีไร ผู้ประกอบการใหม่ๆ หรือ Start up  จะรู้สึกว่าเครียด ไม่ต้องเครียดไปค่ะ ถึงไม่ได้เรียนบัญชีมาคุณก็สามารถเข้าใจได้โดยง่ายค่ะ  ไม่ว่าคุณจะขายของออนไลน์ สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น  เปิดร้านขายของฝากของขวัญ ของที่ระลึก  ซื้อมาขายไป รับเหมาก่อสร้าง  หอพัก โรงแรม เป็นต้น ในการทำงานให้เป็นผลสำเร็จ  จำเป็นต้องหาเครื่องมือเพื่อให้เราเดินอย่างมีทิศทางและไม่ต้องกังวลใจ การเป็นผู้ประกอบการก็เช่นกัน  ทำมาค้าขายก็เพื่อหวังผลกำไร  การทำบัญชีคือเครื่องมือนั้นที่จะทำให้เรารู้ว่าในแต่ละเดือนกิจการของเรามีกำไรหรือขาดทุน  และยื่นแบบเสียภาษี ภงด.94,ภงด.90  อย่างไรให้ถูกต้อง

                สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย แบบง่ายๆ  ที่นำรูปแบบลักษณะตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161)  เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย  ซึ่จะมีส่วนประกอบสำคัญ  5  ส่วน  แบ่งเป็น  

ส่วนที่ 1  ช่องวัน เดือน ปี   ให้เขียนวันที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงิน

ส่วนที่ 2  ช่องรายการ   ให้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน และ รายการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นประจำวัน

ส่วนที่ 3  ช่องรายรับ   ให้บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับเข้ามา  เช่น  ขายสินค้า  , กู้ยืมเงิน  เป็นต้น

ส่วนที่ 4  ช่องรายจ่าย    แบ่งเป็น  รายจ่ายซื้อสินค้า (1)  และ รายจ่ายอื่นๆ (2) 

                 รายจ่ายซื้อสินค้า (1)  ให้เขียนจำนวนเงินที่จ่ายในการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

                 รายจ่ายอื่นๆ (2)   ให้เขียนจำนวนเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ (Fix cost)  ค่าเช่าหน้าร้าน   ค่าจ้าง  แรงงาน  เงินเดือน  ค่าน้ำ  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าธรรมเนียมธนาคาร   ค่าน้ำมันรถ  ค่าทางด่วน  เป็นต้น

ส่วนที่ 5  ช่องลงยอดรวมรายเดือน     ให้รวมเงินในแต่ละเดือนสิ้นเดือนให้รวมเงินที่ได้รับและจ่ายไป ในบันทึกรวมเขียนชื่อเดือนกำกับไว้  เมื่อลงรายการครบทุกช่องแล้ว  นำตัวเลขสรุปตอนสิ้นเดือนซึ่งนอกจากเราจะทราบรายได้  รายจ่าย  กำไร(ขาดทุน) ในแต่ละเดือนแล้วเรายังสามารถนำไปแสดงรายได้ในการยื่นเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง สะดวก  รวดเร็ว  โดยให้รวมบัญชีเงินสด รับ-จ่าย สรุปยอดทุกเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม นำไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบ ภ.ง.ด.90 และรายรับครึ่งปี ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน  นำไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบ ภงด.94  อย่าลืมเก็บเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายบิล,ใบแจ้งหนี้ใบสำคัญจ่าย และเอกสารรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบนำฝากธนาคาร,สำเนารายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร แยกเป็นหมวดหมู่รายเดือนให้เรียบร้อย

ซึ่งนี่คือตัวอย่างคร่าวๆของการสร้างบัญชีแบบง่ายของกิจการรูปแบบขนาดเล็ก ที่สามารถจัดทำได้โดยง่ายและไม่ซับซ้อน