รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทตาก DBD?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
  •  เมื่องานเอกสารและการทำบัญชีเริ่มทำให้เจ้าของธุรกิจเสียโอกาสในการบริหารงาน เมื่อนั้นอาจถึงเวลาต้องหาคนช่วยทำบัญชี
  • ลองคำนวณดูว่าธุรกิจของเรามีจำนวนบิลซื้อขายของธุรกิจที่ต้องจัดการในแต่ละวันมากเท่าไหร่ และเกินกำลังของเจ้าของธุรกิจจนต้องหาผู้ช่วยแล้วหรือไม่
  • หากเจ้าของธุรกิจยังเป็นบุคคล ยังไม่มีกำลังจ่าย ก็ยังไม่ต้องจ้างนักบัญชี แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลแล้วก็จ้างสำนักงานบัญชีหรือนักบัญชีฟรีแลนซ์ในช่วงที่ต้องปิดงบการเงิน และทำ ภ.ง.ด. 50 ไปก่อนได้

 เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กควรจ้างนักบัญชีเมื่อไหร่

 คำตอบคือ เมื่อเจ้าของธุรกิจพร้อม

คำว่า พร้อม ในที่นี้หมายถึง กำลังจ่ายของเจ้าของธุรกิจ หากมีทุนมากก็สามารถจ้างได้เลย แต่หากมีทุนน้อยไม่มีกำลังจ่าย ลองประเมินตัวเองดู 2 เรื่องคือ เจ้าของธุรกิจมีสถานะอย่างไร และปริมาณบิลที่ต้องจัดการมีจำนวนเท่าไหร่  

 สถานะของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ยังมีทุนน้อย

 มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา เช่น เจ้าของธุรกิจซื้อมาขายไป ขายสินค้าออนไลน์ เปิดร้านกาแฟ ขายขนม ฯลฯ รายได้ยังไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม งานเอกสารก็จะยังมีไม่มาก บัญชีที่ต้องทำจะมีแค่บัญชีรายรับรายจ่าย ก็ยังไม่จำเป็นต้องจ้างนักบัญชีเลยทันที เจ้าของธุรกิจสามารถศึกษาคู่มือบัญชีหรือแผนธุรกิจของแนวธุรกิจที่ทำ และสามารถเสียภาษีด้วยตนเองได้

มีสถานะเป็นนิติบุคคล หากยังมีทุนไม่เพียงพอในการจ้างพนักงาน ก็สามารถทำบัญชีและเสียภาษี ภ.พ.30 (จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ได้ด้วยตัวเอง แต่หากต้องเสียภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51 หรือภาษีเต็มปี ภ.ง.ด.50 ด้วย ก็ควรจ้างสำนักงานบัญชี หรือนักบัญชีฟรีแลนซ์ทำให้ไปก่อน ซึ่งในระหว่างนี้เจ้าของธุรกิจก็สามารถขอคำปรึกษาว่า ธุรกิจต้องทำบัญชีอะไร หรือว่าจ้างให้บันทึกบัญชีโดยยังไม่ต้องจ้างพนักงานบัญชีประจำได้