รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทตรัง DBD?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

งานทางด้านการบัญชี คืองานเกี่ยวกับการทำบัญชี มีบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีซื้อ บัญชีขาย การคิดต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนงาน (job order costing) แบบการคิดต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนต่อเนื่อง (Job processing costing) การลงบัญชีทั่วไป (general ledger) การปิดบัญชี การทำบัญชีกำไรขาดทุน การทำบัญชีงบแสดงสถานะการเงิน งบกระแสเงินสด การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้มูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล การคำนวณภาษีที่ได้รับการยกเว้น BOI เป็นต้น”

“ตรวจสอบความถูกต้องด้านเอกสาร การรับ-จ่าย , ความถูกต้องในการบันทึกบัญชี ปิดบัญชีประจำเดือน, ประจำปี Budget Cash flow by weekly จัดทำและส่งงบการเงิน ต่อผู้บริหาร , DBD และ กรมสรรพากร จัดทำ ภงด.50/51”

 “บริหารจัดการ ระบบบัญชีและการเงิน ควบคุมกระแสเงินสด เงินลงทุน ปิดงบการเงินประจำไตรมาส monthly report งบการเงินประจำปี ควบคุมดูแลระบบบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ยอดค้างชำระ จัดตั้งงบประมาณรายรับ รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน การจัดสรรเงินปันผล การวิเคราะห์บัญชีสำหรับการลงทุนในบริษัทฯ การดูแลสภาพคล่องของกิจการ ประชุมพนักงานภายในแผนก ร่วประชุมคณะกรรมการ สรุปผลประกอบการระหว่างการ และผลประกอบการประจำปี การพิจารณาการปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี บริหารจัดการรายจ่าย เป็นต้น”

“ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน และตรวจสอบคุณภาพในการจัดทำงบการเงินประจำปีของฝ่ายบัญชี เพื่อให้แสดงถึงข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ก่อนนำส่งหน่วยงานราชการและผู้ใช้งบการเงินอื่น”

“งานของบัญชีคือ การวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานต่างของบริษัท เพื่อนำมาบันทึกและรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เช่น งบกำไรขาดทุน สำหรับงานที่ทำ เกี่ยวกับการตตรวจสอบการบันทึกบัญชี รายละเอียดประกอบงบ และรวมถึงการวิเคราะห์งบให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะและปัญหาของบริษัท เพื่อให้สามารถแก้ไขหรือกำหนดนโยบายต่างๆ ให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์”