รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทตราด DBD?

สำหรับท่านผู้ประกอบการบางท่านอาจจะสงสัยว่า “ทำไมต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) มาตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกิจการ?” 

ซึ่งถ้ากฎหมายไม่กำหนดความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี(ผู้ประกาบการ) ว่าต้องจัดทำงบการเงิน และต้องจัดให้มีการตรวจสอบ&รับรองบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)   ผู้ประกอบการหลายๆท่านคงไม่จัดให้มีการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของกิจการของท่าน เพราะไม่เห็นประโยชน์จากการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

ในขณะที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า ท่านได้จ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีให้ท่านแล้ว และยังต้องเสียค่าสอบบัญชีอีก ทำไมจะต้องเสียเงินในส่วนนี้ หรือเป็นเพราะสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีไม่ถูกต้องหรือ หรือบางกิจการได้จ้างพนักงานบัญชีประจำและผู้จัดการบัญชีมาแล้ว ทำไมยังต้องจัดจ้าง(outsource)ผู้สอบบัญชีมาอีก แล้วผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบบัญชีในเรื่องอะไรอีกเพราะตัวเลขทางบัญชีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร แล้วโปรแกรมบัญชีก็บวกเลขและสรุปรายการให้ถูกต้องอยู่แล้ว แต่จริงๆแล้วการทำบัญชีมีอะไรมากกว่าแค่ตัวเลข 

ซึ่งในความคิดของผม บัญชีเป็นศาสตร์ในการจัดการแยกประเภทรายการให้เหมาะสม และถูกงวดบัญชี ซึ่งการจัดทำบัญชีก็ต้องใช้การเข้าใจธุรกิจ ความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี และการตัดสินใจของผู้ทำบัญชี ซึ่งความเสี่ยงจากการลงบัญชีไม่ถูกต้อง และไม่ถูกงวดบัญชีย่อมมีอยู่เนื่องจากปัจจัยหลายปัจจัย เช่น การไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากหน่วยงานอื่น การที่เอกสารถูกจัดส่งมาล้าช้า การไม่ทราบนโยบายของกิจการ เป็นต้น

ดังนั้นผู้สอบบัญชีก็จะมาช่วยลดความเสี่ยงของการบันทึกบัญชีที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้แสดงตัวเลขในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก็ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ และวางแผนทางธุรกิจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีบางท่านก็ได้ให้บริการเสริมกับผู้ประกอบการ เช่น การแนะนำจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ป้องกันการทุจริต เป็นต้น