รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทยโสธร DBD?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ขอบเขตงานผู้รับทำบัญชี  ดำเนินการโดยผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ควบคุมการทำงานโดย CPA  เพื่อให้การจัดทำบัญชี และภาษีอากร ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชีลงได้มากกว่าครึ่ง

นอกจากนี้เพื่อให้งานบริการ รับทำบัญชี ของทางสำนักงาน เป็นไปอย่างมีระบบ ขั้นตอน ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ทำให้กิจการทราบว่า สำนักงานบัญชี ทำงานอย่างไร เอกสารส่งสำนักงานบัญชี มีอะไรบ้าง ระยะเวลาในการทำงานคร่าวๆ ของสำนักงานบัญชี 

 • ด้านการบันทึกบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ
 • วิเคราะห์รายการค้า วิเคราะห์เอกสาร ที่ได้รับจากกิจการเพื่อตรวจสอบขั้นต้น  ก่อนบันทึกรายการค้า การวิเคราะห์เอกสารในขั้นนี้จะทำให้ทราบได้ถึงความเกี่ยวข้องของเอกสารกับกิจการ เอกสารเพื่อใช้ในการบันทึกต้นทุนขาย บริการ  ค่าใช้จ่าย
 • ทำการรวบรวมและจัดเรียงเอกสาร ตามวันที่ที่เกิดรายการค้า
 • บันทึกบัญชีตามสมุดรายวันทั่วไป รายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับ รายวันจ่าย  ด้วยโปรแกรมบัญชีมาตราฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร
 • จัดทำบัญชีแยกประเภท รายงานกำไรขาดทุนประจำเดือน
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • แนะนำการจัดทำค่าใช้จ่ายที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องให้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
 • ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

 1.  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

2. จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

3. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

4. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30) / (ภพ.36)

5. จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ – VAT  (ภธ. 40)

6. จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

7. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.54) จ่ายต่างประเทศ

8. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.36) จ่ายต่างประเทศ

*  ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

 1. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 2. จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 3. จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 4. จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 5. จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ รายละเอียดเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า รายละเอียดเช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า เป็นต้น
 6. ทำการปิดบัญชี เพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
 7. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อรับรองและตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป